(Pon.-Pt.: 7:00 - 15:00)info@CDRmarket.pl

Regulamin, cookies, GDPR

Regulamin, HTTP Cookies

1. Postanowienia wstępne

Wszelkie umowy kupna zawarte między Denis Čišič, REGON: 73390453, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: V Hájku 63, 31200 Plzeň, Czech Republic (dalej tylko sprzedawca) i osobami fizycznymi lub prawnymi (dalej tylko kupujący) za pośrednictwem serwera www.CDRmarket.pl (dalej tylko strona internetowa) podlegają niniejszemu regulaminowi, który stanowi integralną część każdej zawartej umowy kupna.

2. Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin reguluje zakup i sprzedaż towaru znajdującego się na stronie internetowej w części "oferta" (dalej tylko towar) i stosunki między sprzedawcą i kupującym. Momentem rejestracji, konkretnie momentem wysłania zamówienia, kupujący zgadza się z niniejszym regulaminem. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub anulowania regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie i staje się skuteczny z dniem opublikowania na stronie internetowej.

3. Rejestracja i złożenie zamówienia

Towar z oferty Sklep internetowy może kupujący zamówić w trybie "gość" lub w trybie "zarejestrowany użytkownik".

Tryb "gość" służy do jednorazowego zakupu towaru, kupujący nie musi na stronie internetowej założyć stałego konta rejestracyjnego. Jeżeli kupujący zamawia towar w trybie "gość", to musi w części "Koszyk", sekcja "Płatność", prawidłowo podać wszelkie dane dotyczące płatności (fakturowania), które wymaga system, a więc dane dostawy, sposób dostawy towaru i metodę płatności. Bez podania owych danych zamówienie nie może zostać wykonane. Jeżeli kupujący w swoim zamówieniu poda nieprawidłowe lub niepoprawne dane, ponosi koszty z tym związane.

Tryb "zarejestrowany użytkownik" służy przede wszystkim do wielokrotnego zamawiania towaru na stronie internetowej. Jeżeli kupujący chce zamówić towar w trybie "zarejestrowany użytkownik", to musi zarejestrować się w części "Zalogować się lub utworzyć konto". W formularzu rejestracyjnym kupujący powinien jest podać prawidłowe dane wymagane przez system. Bez podania owych danych nie można dokonać rejestracji. Jeżeli kupujący w formularzu rejestracyjnym poda nieprawidłowe lub niepoprawne dane, ponosi koszty z tym związane. W celu wprowadzenia poszczególnych zamówień przez zarejestrowanego kupującego podobnie obowiązują fakty podane wyżej w trybie "gość".

Systemem w uproszczony sposób rozumie się zautomatyzowany formularz zamówienia lub formularz rejestracyjny, który kupujący wypełni na stronie internetowej.

4. Zamówienie

Wysyłając należycie wypełnione zamówienie, dochodzi do zawarcia umowy kupna (akceptacja propozycji sprzedawcy). Sprzedawca realizuje otrzymane zamówienia tylko w dni robocze. Na podstawie zamówienia przesyła kupującemu na adres elektroniczny podany w zamówieniu, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, potwierdzenie tego zamówienia z informacją o terminie i związanych z nim warunkach dostawy towaru. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynikają z procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, kupujący przed własnym wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia tego, jak i przypadkowego naprawienia. Po wprowadzeniu wszelkich danych kontaktowych i włożenia towaru do tzw. koszyka kupujący zamówienie wysyła/potwierdza.

5. Anulowanie zamówienia

Kupujący uprawniony jest do anulowania swojego zamówienia poprzez pisemne zawiadomienie wysłane na adres e-mail lub adres pocztowy sprzedawcy podany w punkcie 17 niniejszego regulaminu. Pisemne zawiadomienie dotyczące anulowania zamówienia musi być jasne i zrozumiałe (musi zawierać przynajmniej imię, nazwisko i adres kupującego, numer zamówienia i nazwę zamówionego towaru) i musi być dostarczone do sprzedawcy najpóźniej do godziny 12 w dniu roboczym następującym po dniu, w którym kupujący otrzymał potwierdzenie zamówienia (punkt 4 powyżej). W przypadku anulowania zamówienia sprzedawca przesyła kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie anulowania zamówienia. W celu potwierdzenia anulowania zamówienia stosowane są odpowiednie postanowienia punktu 4 niniejszego regulaminu.

Obowiązkowość zamówienia

Każde zamówienie jest wiążące na podstawie Kodeksu cywilnego. Jeżeli kupujący nie odbierze zamówienia przesłanego za pobraniem (argumenty dotyczące nieodebrania przesyłki rodzaju "nie otrzymałem informacje dotyczące dostawy" itp. mogą być uznane za celowe, ponieważ klient zawsze jest informowany o tym, że paczka jest mu przesyłana), ponosi koszty związane z wysyłką i opłatą manipulacyjną (koszty wysyłki przesyłki), łączna kwota tych kosztów (kara umowna) wynosi 100 zł. Ostrzegamy, wszelkie niespłacone należności (niezapłacone kary umowne i opłaty manipulacyjne), zostaną przeznaczone do odzyskania wraz z wszystkimi kosztami i odsetkami za zwłokę. Informacje płatnicze niezbędne do zapłacenia kary zostaną przesłane drogą elektroniczną.

6. Cena zakupu

Ceny towarów znajdujących się na stronach internetowych podane są wraz z podatkiem VAT i są na bieżąco aktualizowane. Towar zostanie kupującemu sprzedany za cenę obowiązującą w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez wcześniejszego powiadomienia. Podana cena towaru nie obejmuje opłaty pocztowej i koszty pakowania.

7. Warunki dostawy

Sprzedawca dostarczy kupującemu zamówiony towar w sposób określony przez kupującego i na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu i zaakceptowany przez sprzedawcę w ramach potwierdzenia zamówienia, najpóźniej w terminie określonym przez sprzedawcę w ramach potwierdzenia zamówienia (punkt 4 powyżej).

Dokument podatkowy (faktura) dotyczący towaru sprzedawca kupującemu przesyła niezwłocznie po zapłaceniu ceny zakupu towarów. Jeżeli towar ma zostać dostarczony na podstawie żądania kupującego za pośrednictwem przewoźnika publicznego, to dokument podatkowy (faktura) zostanie dostarczona kupującemu wraz z towarem na adres dostawy wskazany przez kupującego w zamówieniu.

8. Warunki płatności

Jeżeli kupujący zgodnie z zamówieniem odbierze towar osobiście w wybranym sklepie, zapłaci cenę zakupu w gotówce, ewentualnie za pomocą karty płatniczej bezpośrednio w kasie wybranego sklepu.

Jeżeli kupujący zgodnie z zamówieniem otrzyma towar za pośrednictwem przewoźnika publicznego – odbiór za pobraniem, kupujący płaci cenę zakupu towaru (+ opłatę pocztową i koszty pakowania) bezpośrednio przewoźnikowi podczas dostawy towaru. Jeżeli kupujący zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem dostawcy publicznego nie odbierze, nawet w przypadku okresu przechowywania, jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy wszelkich kosztów, jak i kosztów wynikających z tego powodu. Jeżeli wymaga tego sprzedawca na podstawie konkretnej propozycji grzywny umownej, wymagana jest też zgoda kupującego.

9. Przejście własności i ryzyko uszkodzenia towarów

Własność towarów nabywa kupujący dopiero w chwili zapłaty pełnej ceny zakupu towaru.

Jeżeli kupujący zgodnie z zamówieniem odbiera towar osobiście w wybranym sklepie, to w momencie odbioru towaru od sprzedawcy kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru.

10. Opłata pocztowa i koszty pakowania

Opłata pocztowa i koszty wysyłki zostaną podane przez sprzedającego w ramach potwierdzenia zamówienia (punkt 4 powyżej).

Opłaty pocztowe i koszty pakowania podane są w sklepie internetowym w sekcji Możliwości dostawy.

11. Gwarancja i reklamacja

Postępowanie w przypadku złożenia reklamacji

Zgodnie z Kodeksem cywilnym kupujący ma prawo zastosować odpowiedzialność za wady w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

Podczas odbioru towaru od dostawcy kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru, jeżeli kupujący stwierdzi jakiekolwiek wady, natychmiast musi powiadomić o tym dostawcę. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na bezprawne wejście do przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany do przejęcia przesyłki od dostawcy.

Jeżeli kupujący podczas przejęcia przesyłki odkryje wady, musi o tym fakcie bez zbędnej zwłoki poinformować sprzedawcę.

Ogłoszenie reklamacyjne musi zawierać datę dostawy towaru, nazwę produktu, ilość reklamowaną, opis wady i propozycję rozwiązania reklamacji. Reklamacja zostanie rozwiązana najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.

Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, wraz z gwarancją sprzedającego, zgłaszane są przez kupującego na adres sprzedawcy podany na fakturze lub w części kontakt.

Prawa i obowiązki stron umownych dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za wady, wraz z gwarancją sprzedawcy, regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (zwłaszcza przepisy § 2095 - § 2117 i 2165 - § 2174 Kodeksu cywilnego). Są one szczegółowo opisane poniżej.

Prawa z tytułu wadliwego wykonania:

Kupujący uprawniony jest do zastosowania prawa do wady, która wystąpi u towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czerech miesięcy od przejęcia. W przypadku towarów używanych można okres korzystania z praw z tytułu wadliwego wykonania skrócić na okres do 12 miesięcy (będzie to wskazane w dokumencie sprzedaży). Jeżeli na przedmiocie sprzedawanym, na opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami, podany jest okres, podczas którego można użyć tej rzeczy, obowiązują przepisy dotyczące gwarancji jakości (patrz gwarancja jakości). Na żądanie kupującego, sprzedawca potwierdzi mu w formie pisemnej (dalej tylko potwierdzenie), w jakim zakresie i przez jak długi okres trwają jego zobowiązania w przypadku wadliwego wykonania. Sprzedawca ma obowiązki dotyczące wadliwego wykonania co najmniej w zakresie, w jakim trwają obowiązki wadliwego wykonania producenta.

Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie może być zastosowane w następujących przypadkach:
a) jeżeli chodzi o rzecz sprzedaną po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę,
b) jeżeli chodzi o zużycie przedmiotu spowodowane jego zwykłym użytkowaniem,
c) jeżeli chodzi o zużytą rzecz na wadę odpowiadającą stopniu użycia lub zużycia, którą rzecz miała podczas przejęcia przez kupującego lub
d) jeżeli wypływa to z charakteru rzeczy.

Sprzedawca oświadcza, że towar zostaje przekazany kupującemu zgodnie z § 2161 Kodeksu cywilnego, czyli że:
a) towar posiada właściwości, które zostały uzgodnione między kupującym i sprzedawcą, w przypadku braku porozumienia zaś musi posiadać te właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący się spodziewał ze względu na charakter towaru lub na podstawie reklamy przygotowanej przez sprzedawcę lub producenta,
b) przedmiot służy do celu, który sprzedawca podaje lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
c) przedmiot jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i
d) przedmiot odpowiada wymogom prawnym.

Jeżeli przedmiot nie posiada wyżej wymienionych właściwości, to konsument może zażądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, może kupujący żądać tylko wymiany części wadliwej; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne, zwłaszcza jeżeli można usunąć wady bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do darmowego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany części wadliwej, nawet jeżeli może wada być naprawiona, jeżeli przedmiot nie może być prawidłowo używany w przypadku powtarzających się wad po naprawie lub w przypadku większej ilości wad. W takim przypadku konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie wykorzysta prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, do wymiany jej części lub naprawy przedmiotu, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeżeli sprzedawca nie może mu dostarczyć nowej rzeczy, wymienić części wadliwej lub naprawić przedmiot, jak i w przypadku, że sprzedawca nie załatwi naprawy w rozsądnym terminie lub w przypadku, że naprawienie części wadliwej spowodowałoby konsumentowi znaczne trudności. Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący przed przejęciem towaru wiedział, że przedmiot posiada wadę lub jeżeli on sam wadę spowodował.

Jeżeli towar posiada wadę, do której sprzedawca jest zobowiązany, a jeżeli chodzi o rzecz sprzedawaną po niższej cenie lub o rzecz używaną, to zamiast wymiany towaru kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki. Prawa z tytułu wadliwego wykonania stosowane są u sprzedawcy, u którego towar został kupiony. Jeżeli w potwierdzeniu podana jest inna osoba określona do naprawienia, która jest w miejscu sprzedawcy lub w miejscu najbliższym kupującemu, kupujący zastosuje prawo do naprawy u osoby, która jest określona do wykonania naprawy. Osoba określona do naprawy dokona naprawy w terminie uzgodnionym między sprzedawcą i kupującym podczas zakupu towaru. Dotyczy to również powiadomienia o uszkodzeniu, którego dotyczy gwarancja (patrz gwarancja jakości). Towar jest wadliwy, jeżeli nie jest dostarczony w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu lub w jakości i wykonaniu właściwym do celów wynikających z umowy; inaczej dla celu zwykłego. Za wadę uważa się również wykonanie innego towaru. Za wadę uważane są również wady w dokumentach niezbędnych do używania przedmiotu.

Prawa i obowiązki stron umownych dotyczących praw z tytułu wadliwego wykonania regulowane są odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami (zwłaszcza przepisami § 1914 aż 1925, § 2099 aż 2117 i § 2161 aż 2174 Kodeksu cywilnego i ustawą nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).

Prawo kupującego wynikające z tytułu wadliwego wykonania ustala wada, którą posiada przedmiot podczas przejścia ryzyka uszkodzenia na kupującego, nawet jeżeli pojawi się później. Prawo kupującego tworzy również później powstała wada, którą sprzedawca spowodował naruszeniem swoich obowiązków. Obowiązki sprzedawcy dotyczące gwarancji jakości nie są tym naruszone.

Prawa kupującego wynikające z tytułu wadliwego wykonania nie są naruszone, jeżeli wadę spowodowało użycie towaru, który kupujący przekazał sprzedawcy. Nie obowiązuje to w przypadku, jeżeli sprzedawca udowodni, że kupujący wcześniej został przez sprzedawcę ostrzeżony przed nieadekwatnością towarów, a kupujący nalegał na jego użycie lub jeżeli udowodni, że nieadekwatność przekazanego towaru nie można było stwierdzić, nawet wywijając wystarczającą staranność. Kupujący nie ma prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli chodzi o wadę, którą musiał zauważyć przy zachowaniu zwykłej uwagi podczas zawierania umowy. To owszem nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zapewnił go wyraźnie, że towar nie posiada wad lub jeżeli wadę podstępnie ukrył.

Kupujący w miarę możliwości i jak najszybciej obejrzy towar, kiedy to on jest już odpowiedzialny za ryzyko uszkodzenia, przekonując się o właściwościach i ilości towaru.

Jeżeli prawo z tytułu wadliwego wykonania stanowi poważne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do:
a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego przedmiotu bez uszkodzenia lub dostarczenie brakującego przedmiotu,
b)  usunięcia wady poprzez naprawę przedmiotu,
c)  rozsądnej zniżki z ceny zakupu lub
d)  odstąpienia od umowy
Kupujący poinformuje sprzedawcę o wyborzerozwiązania podczas zgłaszania wady lub bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedawcy; to nie obowiązuje, jeżeli kupujący żądał naprawy wady, która nie może zostać naprawiona. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli ogłosi kupującemu, że nie dojdzie do usunięcia wady, to kupujący może żądać zamiast usunięcia wady rozsądnej zniżki z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący nie wybierze sobie sposobu rozwiązania w odpowiednim czasie, ma prawa według poniższego akapitu.

Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki z ceny zakupu. Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do zniżki z ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedawca może dostarczyć brakującego towaru lub usunąć wadę prawną. Inne wady sprzedawca może usunąć według własnego wyboru, naprawiając towar lub dostarczając nowy produkt; wybór nie może kupującemu spowodować nierozsądne koszty. Jeżeli kupujący nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać zniżki z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedającego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego przedmiotu, jeżeli nie może zwrócić towar w stanie, w jakim go otrzymał. Nie obowiązuje to, jeżeli
a) doszło do zmiany stanu w wyniku kontroli w celu ustalenia wady,
b) kupujący skorzystał z rzeczy przed odkryciem wady,
c) kupujący nie spowodował niemożliwość zwrócenia towaru w niezmienionym stanie zachowaniem lub pominięciem, lub
d) kupujący sprzedał towar przed stwierdzeniem wady, jeżeli zużył ją lub zmienił przedmiot podczas zwykłego użytkowania; jeżeli zdarzyło się to tylko częściowo, kupujący zwraca sprzedawcy to, co jeszcze może zwrócić i daje sprzedawcy rekompensatę do wysokości kwoty, w której czerpał korzyści z użytkowania rzeczy.

Jeżeli kupujący nie powiadomił sprzedawcę o wadze w odpowiednim czasie, to traci prawo do odstąpienia od umowy.

Gwarancja jakości

Gwarancją jakości sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie przez pewien okres zdolny do używania do celów zwykłych lub że zachowa swoje zwykłe właściwości. Skutki te obejmują również wskazanie okresu gwarancji lub terminu użycia przedmiotu na opakowaniu lub w reklamie. Gwarancja może być również udzielona na poszczególną część przedmiotu. Jeżeli umowa i oświadczenie gwarancyjne określają inne okresy gwarancji, obowiązuje najdłuższy okres gwarancji. Jeżeli owszem strony uzgodnią inny okres gwarancji, niż który jest wskazany na opakowaniu jako okres użytkowania, to uzgodnienie ma pierwszeństwo. Okres gwarancji biegnie od momentu przekazania przedmiotu kupującemu; jeżeli przedmiot został wysłany według umowy, biednie od dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia. Jeżeli ktoś inny niż sprzedawca uruchomi przedmiot, okres gwarancji rozpoczyna się od daty uruchomienia, jeżeli kupujący zamówił uruchomienie najpóźniej w ciągu trzech tygodni od otrzymania przesyłki i prawidłowi i terminowo zapewnił w celu wykonania uruchomienia niezbędną współpracę. Kupujący nie ma prawa wynikającego z gwarancji, jeżeli wada spowodowała zdarzenie zewnętrzne po przejściu ryzyka uszkodzenia na przedmiocie na kupującego. Nie dotyczy to wtedy, jeżeli wadę spowodował sprzedawca.

12. Odstąpienie od umowy – instrukcja prawna dla konsumentów

Jeżeli nie chodzi o przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy kupna, to kupujący zgodnie z postanowieniem § 1829 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, musi wysłać lub przekazać przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, towar, który otrzymał od sprzedawcy. Odstąpienie od umowy kupna kupujący przesyła na adres poczty elektronicznej sprzedawcy lub w formie pisemnej wysyła odstąpienie wraz z towarem, przesyłając to razem na adres sprzedawcy. Towar wysyłany za pobraniem nie zostanie odebrany. Kupujący więc nie może wysłać towaru za pobraniem. 

W przypadku odstąpienia od umowy umowa kupna od początku zostaje anulowana.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy, wszystkie środki finansowe, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał na podstawie umowy. Kwota ta zostanie zwrócona przez sprzedawcę albo na konto bankowe, które konsument poda i pod warunkiem, że zgadza się z tym sposobem, lub w sposób jednakowy, w jaki sprzedawca otrzymał płatność od kupującego.

Kupujący bierze pod uwagę fakt, że jeżeli towar zwrócony będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania.

Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi sam konsument.

Kupujący bierze pod uwagę, że według postanowienia § 1837 Kodeksu cywilnego, w następujących przypadkach nie można odstąpić od umowy kupna:
a) o świadczeniu usług, które sprzedawca spełnił za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy i sprzedawca przed zawarciem umowy kupna poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,
b) o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od sprzedawcy i do których może dojść w okresie terminu odstąpienia od umowy,
c) o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od woli sprzedawcy,
d) o dostawie towarów, które zostały zmienione według życzenia kupującego lub dla jego osoby,
e) o dostawie towarów szybko się psujących, jak i towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,
f) o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez kupującego na jego żądanie; nie obowiązuje to owszem w przypadku następnego wykonania innych niż wymaganych napraw lub dostawa innych niż wymaganych części zamiennych,
g) o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyciągnął z opakowania i z powodów higienicznych nie można go zwrócić,
h) o dostawie nagrania dźwiękowego, wideo lub programu komputerowego, jeżeli doszło do naruszenia ich opakowania oryginalnego,
i) o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,
j) o zakwaterowaniu, dostawie, wyżywieniu lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeżeli sprzedawca świadczy te usługi w określonym terminie,
k) zawieranej na podstawie publicznej aukcji zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne, lub
l) o  dostawie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone za pomocą nośnika fizycznego i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy i sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku, że kupujący zgodnie z postanowieniem zawartym w § 1829 artykułu 1 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy kupna, sprzedawca ma również prawo kiedykolwiek do odstąpienia od umowy kupna, dopóki kupujący nie otrzyma towaru. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki w sposób bezgotówkowy na konto bankowe wskazane przez kupującego.

13. Sposób komunikacji

Komunikacja między sprzedawcą i kupującym będzie dokonana przez telefon, za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub pocztą elektroniczną (e-mailem), pod adresami (numery telefonów) podanych przez kupującego w jego zamówieniu lub rejestracji, ewentualnie za pośrednictwem późniejszych adresów, a także adresów kontaktowych (numerów telefonów) sprzedawcy podanych w punkcie 17 niniejszego regulaminu. Wiadomości elektroniczne wysyłane przez sprzedawcę uważa się za dostarczone w momencie ich wysyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne przeszkody w przesyłaniu wiadomości elektronicznych ze strony kupującego, ustawień jego filtrów antyspamowych itd. Jeżeli do jakiejś czynności według niniejszego regulaminu wymagana jest forma pisemna, wystarczy, że czynność ta zostanie wykonana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Inne ustalenia

Umowa kupna, łącznie z regulaminem, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim. Sprzedawca w stosunku do kupującego nie jest wiązany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku ograniczenia prawa konsumenta wynikającego z zawarcia umowy, ma konsument prawo skontaktować się z właściwymi organami nadzoru (Czeska Inspekcja Handlowa, Urząd ds. Działalności Gospodarczych, Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych, Urząd Finansowy itp.) Ewentualne spory między sprzedawcą i kupującym rozwiązywane są przez sąd.

Rozwiązywaniem pozasądowych sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna zajmuje się Czeska Inspekcja Handlowa, siedziba: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, strona internetowa: http://www.coi.cz.

15. Postanowienia końcowe

Stosunki prawne między sprzedawcą i kupującym nieregulowane niniejszym regulaminem kierują się odpowiednimi przepisami Kodeksu handlowego (w przypadku zakupu na REGON) i Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (w przypadku konsumentów końcowych).

Informacje o kupującym gromadzi sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, zwłaszcza ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Dz.U., z późniejszymi zmianami. Wszelkie dane uzyskane od kupującego są wykorzystywane przez sprzedawcę wyłącznie do użytku wewnętrznego, nie są przekazywane stronom trzecim lub podmiotom z wyjątkiem dostawcy towaru, któremu dane osobowe kupującego są dostarczane w zakresie minimalnym niezbędnym do dostarczenia towarów kupującemu.

16. Pliki cookie

Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki zapisywane przez przeglądarkę (w komputerze, tablecie lub telefonie). Pliki te nie przechowują danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia lub dane dotyczące karty kredytowej.

Do czego służą pliki cookie:

 • zapewniają właściwą funkcjonalność strony i lepszy komfort użytkownika.
 • do analizy opublikowanych danych
 • do analizy odwiedzalności stron (Google Analytics)

Jakie rodzaje plików cookie używamy?

Używamy dwóch rodzajów plików cookie:

Relacyjne pliki cookie – relacyjne pliki cookie są tymczasowe i są zapisywane tylko  do momentu opuszczenia naszej strony internetowej.

Permanentne pliki cookie – pozostają w Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich ręcznie lub nie skończy ich ważność.

Niektóre strony internetowe mogą gromadzić informacje za pomocą znaczników pikselowych (obrazków w formacie GIF, rozmiar 1 x 1 piksel), które mogą być udostępniane stronom trzecim. Na przykład agencji reklamowej itd. Nawet na podstawie tych danych nie możesz być zidentyfikowany jako osoba fizyczna.

Co się stanie, jeżeli wyłączę pliki cookies?

Jeżeli wyłączysz lub usuniesz pliki cookie z Twojego urządzenia, może się zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do ważnych części naszej strony internetowej i do niektórych funkcji, ewentualnie będziesz musiał kilkakrotnie zmieniać niektóre ustawienia.

Dokładna definicja plików cookie według Wikipedia.org

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang.cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarkii który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesjinp. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zabezpieczenia przeglądarek pozwalają na odczyt ciasteczek jedynie z domeny, na której zostały utworzone, lub domen niższego poziomu. Czyli ciasteczko ustawione na witrynie w domenie „wikipedia.org” nie zostanie wysłane do „przykład.org”, ale może zostać wysłane do „pl.wikipedia.org”. Witryna ustawiająca ciasteczko może dodatkowo określić opcje ciasteczka m.in. kiedy ono wygaśnie (np. po zamknięciu przeglądarki lub o określonej godzinie, określonego dnia), czy jest dostępne tylko poprzez zabezpieczony protokół (HTTPS) oraz czy ma być dostępne dla skryptów uruchamianych w przeglądarce (typowo JavaScript).

Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications - Lou Montulliego, a ustandaryzowany w ramach RFC 2109 we współpracy z Davidem M. Kristolem w 1997 roku. Bieżący standard opisuje dokument RFC 6265z 2011 roku.

Pozostając na naszej stronie, zgadzasz się  z korzystaniem plików cookie.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy przyjemnego korzystania z naszego sklepu internetowego.

 

17. Informacje o sprzedającym

Towar opublikowany na stronie internetowej www.CDRmarket.pl dostarczany jest przez:
Denis Čišič
Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: V Hájku 63, 31200 Plzeň
REGON: 73390453
NIP: CZ8101172079
Adres kontaktowy: Papírnická 4, 30100 Plzeň, Czech Republic
Adres e-mail: info@CDRmarket.pl
Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązuje od 1.1.2014 roku.

Dyrektywa o ochronie danych osobowych

Data ostatniej zmiany dyrektywy: czwartek 5 kwietnia 2018

I. Postanowienia wstępne

Niniejsza dyrektywa określa zasady ochrony uzyskanych danych osobowych.

Denis Čišič zobowiązał się dotrzymywać ogólną ochronę danych osobowych obowiązującą od 25 maja 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 679 / 2016, tzw. GDPR (dalej tylko GDPR) i z nim związane ustawodawstwo krajowe.

Dalej Denis Čišič zobowiązuje się do podjęcia działań, których celem będzie utrzymanie zgodności z GDPR i przepisami krajowymi z tym związanymi.

 

II. Definicje terminów

Podmiot danych – to osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą. Owa osoba jest identyfikowana lub można ją zidentyfikować na podstawie danych (np. imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden czy też więcej szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tożsamości owej osoby fizycznej).

Dane osobowe – to jakiekolwiek dane służące do jednoznacznej identyfikacji konkretnej osoby fizycznej.

Dane wrażliwe – to specjalna kategoria danych osobowych wskazująca narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, opinie polityczne, przynależność do związków zawodowych, wyznanie i poglądy filozoficzne, informacje biometryczne i genetyczne, stan zdrowia i seksualność osoby, której dane dotyczą.

Administrator – to podmiot (osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność, organ publiczny lub inny podmiot), który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, uzyskuje i dalej przetwarza dane osób fizycznych i jest odpowiedzialny za przetwarzanie. Przetwarzanie może być przydzielone przetwórcy, jeśli tak przewiduje prawo.

Przetwórca – to inny podmiot niż Administrator, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla Administratora na podstawie uprzednio ustalonego celu, wykonując to na podstawie ustawy lub przez upoważnienie Administratora.

Odbiorca – to osoba fizyczna lub prawna, lub inny podmiot, który otrzymuje dane osobowe przekazane w uprzednio określonym celu, nie przetwarzając dalej danych w żaden inny sposób. Organ publiczny, który otrzymuje dane osobowe w ramach swoich uprawnień dochodzeniowych, nie jest uważany za odbiorcę, ale jego postępowanie podczas przetwarzania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych według celu przetwarzania.

Lokalizacja – to pamięć fizyczna, w której są przechowywane dane osobowe (np. plik, szafa, rack).

Tytuł prawny – to podstawa prawna wymieniona w GDPR, w ramach której osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny organ, rejestruje dane osobowe.

Cel przetwarzania – to powód, dla którego dane osobowe są wymagane i będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

Okres przetwarzania – to okres, w którym rejestrujemy konkretne dane osobowe, ten okres powinien być rozsądny, jeżeli nie jest przewidziany przez prawo.

Minimalizacja danych osobowych – to proces prowadzący do tego, by administrator wymagał tylko takich danych, które są niezbędne do wykonywania jego działalności.

Ograniczanie przetwarzania – polega na stworzeniu takiego stanu, w którym dane osobowe przez pewien okres będą niedostępne i nie mogą być w żaden sposób przetwarzane.

Likwidacja danych osobowych – to nieodwracalne zniszczenie danych osobowych.

 

III. Prawa i obowiązki

 1. 1.       Nasza organizacja nie określiła pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 1. 2.       Prawo do pracy z danymi osobowymi mają tylko osoby upoważnione przez Denis Čišič
 1. 3.       Upoważnieni pracownicy to: Jan Sklenička, Gabriela Pohlotová, Michal Šilhavý, Jana Váchová, Ana Cioban, Denis Čišič
 1. 4.       Upoważnieni pracownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, do których należy: 
  1. Informowanie podmiotów, których dane dotyczą, o ich prawach i obowiązkach administratora
  2. Informowanie podmiotów, których dane dotyczą, o tytule prawnym, celu przetwarzania i okresie przetwarzania jego danych osobowych
  3. Wymaganie tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania ich działalności
  4. Przechowywanie danych osobowych tylko w określonych dokumentach i w określonych systemach
  5. Nieprzekazywanie żadnych danych osobowych osobom nieuprawnionym
 1. 5.       Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko w odpowiednio zabezpieczonych budynkach i pomieszczeniach.

Odpowiednio zabezpieczone budynki i pomieszczenia:


 • CDRmarket magazyn + biura z pomieszczeniami Korytarz, Biuro 1

 1. 6.      Po opuszczeniu pokoju, w którym znajdują się dane osobowe, osoba upoważniona jest zobowiązana do zabezpieczenia poszczególnych lokalizacji i pomieszczeń przed wtargnięciem osób nieupoważnionych.
 1. 7.       Dokumenty drukowane i urządzenia IT, które zawierają dane osobowe i które obecnie nie są w użyciu, muszą osoby upoważnione odnosić do wyznaczonych repozytoriów. Do nich należy: Archiwum.
 1. 8.       Każde urządzenie IT, na którym są przetwarzane dane osobowe, musi być w sposób odpowiedni zabezpieczone, przynajmniej wystarczająco zabezpieczone lub fizycznie i elektronicznie zabezpieczone, by nie dochodziło do przecieku informacji.


Odpowiednio zabezpieczonymi urządzeniami IT są: Serwer SERWER-POHODA, Repozytorium Coolhosting, Repozytorium MailChimp, Repozytorium Zapis z kamery z HDD.

 

 1. 9.       Po opuszczeniu miejsca pracy upoważniony pracownik jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzenia IT poprzez zablokowanie ekranu, a następnie wymaganie hasła lub wyłączenie danego urządzenia.
 1. 10.    Denis Čišič zobowiązuje się regularnie tworzyć kopie zapasowe z danymi osobowymi. Denis Čišič regularnie tworzy kopie zapasowe danych za pomocą następujących urządzeń zapasowych: dysk zewnętrzny, Coolhosting
 1. 11.    Denis Čišič prowadzi strony internetowe www.CDRmarket.cz, www.CDRmarket.sk, www.CDRmarket.hu, www.CDRmarket.eu, www.CDRmarket.pl, www.CDRmarket.ro, na których zobowiązuje się podać informacje dotyczące przetwarzania plików cookie, zasady przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych i prawa podmiotów, których dotyczą dane lub ewentualnie zapewnienie miejsc, gdzie dane osobowe są gromadzone przez obowiązki informacyjne.
 1. 12.    Denis Čišič zobowiązuje się do tego, iż każdy dokument i formularz, w którym dochodzi do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, będzie posiadać załącznik informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, odnosząc się do pełnej wersji Zasad przetwarzania danych osobowych.
 1. 13.    Denis Čišič prowadzi następujące systemy informacyjne, w których rejestruje dane osobowe. Stormware Pohoda, MailChimp. Wszystkie te systemy informacyjne muszą być zabezpieczone przez prawa dostępu i odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem i nieautoryzowanym dostępem.
 1. 14.    Wszelkie systemy informacyjne muszą mieć utworzoną kopię zapasową, a te kopie muszą być przechowywane w zabezpieczonych miejscach. 
 1. 15.    Każdy dokument zawierający dane osobowe musi mieć określony tytuł prawny, cel przetwarzania i okres przetwarzania. Denis Čišič rejestruje dane osobowe na podstawie następujących tytułów prawnych: Wykonanie umowy, Obowiązek ustawowy, Uprawniony interes, Na mocy władzy publicznej, Istotne zainteresowanie, Zgoda, Wyraźna zgoda.
 1. 16.    Denis Čišič pracuje dla swoich działań z następującymi danymi osobowymi: Imię i Nazwisko, Adres, Pesel, Numer telefonu, NIP osoby fizycznej, Numer konta bankowego, Numer pracownika, Adres dostawy, Adres e-mail, Data urodzenia, Nagranie systemu kamerowego – audio, video, zdjęcia.
 1. 17.    Denis Čišič może przekazywać dane osobowe swoim partnerom umownym (przetwórcom). Do nich należą: Pavla Krausová, FEO digital agency sp. z o.o., ANT studio sp. z o.o. W ten sposób przekazywane dane osobowe są zdefiniowane w zakresie zapisów przetwarzania danych osobowych.
 1. 18.    Organizacja jest zobowiązana uzgodnić z owymi przetwórcami aneks do umowy, ewentualnie umowę w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z ochroną danych osobowych oraz przeprowadzać ewentualną kontrolę dotrzymywania zasad ochrony danych osobowych u owych przetwórców.
 1. 19.    Denis Čišič może również przekazywać dane osobowe odbiorcom. Do nich należy PPL CZ sp. z o.o., oddział Czechy Zachodnie, Poczta Czeska, Poczta Polska, Przesyłkownia. Dane osobowe przekazywane w ten sposób są zdefiniowane w zakresie zapisów przetwarzania danych osobowych.
 1. 20.    Jako bezpieczną formę przekazywania danych osobowych Denis Čišič wybrał następujące możliwości: Przekazanie odbywa się w miejscu organizacji, Prywatna wiadomość e-mail, E-mail służbowy, Skrzynka danych, List, List polecony, Cloud, Repozytorium internetowe.
 1. 21.    Denis Čišič zobowiązuje się po upływie okresu przetwarzania danych osobowych dokonać likwidacji danych osobowych.
 1. 22.    Denis Čišič zobowiązuje się przeprowadzać regularne szkolenia upoważnionych pracowników przynajmniej raz w roku.
 1. 23.    Denis Čišič zobowiązuje się sprawdzać dotrzymywanie zasad ochrony danych osobowych przynajmniej raz w roku, reagować na stwierdzenia i zagrożenia, wykonywać optymalizację procesu przetwarzania danych, przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych oraz rejestrowanie zmian.
 1. 24.    Denis Čišič zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji dotyczących wymogów usuwania, korekty i sprzeciwów wobec przetwarzania. Ponadto zobowiązuje się prowadzić ewidencję rejestrów dokumentów dotyczących odpowiedzi i reakcji na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. 
 1. 25.    Denis Čišič zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji incydentów bezpieczeństwa i działań korygujących. Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem, poinformuje każdy pracownik, który odkryje ten fakt, odpowiedzialną osobę, która jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w organizacji.
 1. 26.    Organizacja jest zobowiązana każdy poważny incydent bezpieczeństwa zgłosić organowi nadzoru w ciągu 72 godzin od stwierdzenia.
 1. 27.    Każdy podmiot danych, osoba fizyczna, ma prawo do informacji na temat danych osobowych rejestrowanych o jego osobie. Jeżeli taka osoba skorzysta ze swojego prawa, wniosek ten zostanie przekazany osobie odpowiedzialnej, która udzieli informacji nie później niż w ciągu 30 dni. Denis Čišič weźmie pod uwagę adekwatność i częstotliwość takich wniosków od tego samego wnioskodawcy. O tym fakcie będzie prowadzić protokół, podając datę wniosku, imię wnioskodawcy, opis rozwiązania, a przechowywanie następnego załącznika kopii odpowiedzi listu wnioskodawcy w celu uzyskania dalszych dowodów.
 1. 28.   Podmiot danych ma prawo do poprawiania zapisanych danych osobowych dotyczących jego osoby. Jeżeli dojdzie do zgłoszenia żądania naprawy, naprawa ta zostanie wykonana z uwzględnieniem innych okoliczności i możliwości. O tym fakcie należy sporządzić świadectwo.
 1. 29.    Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, które były udzielone za zgodą lub wyraźną zgodą, jak i osobom, którym wygasł okres przetwarzania, jeżeli organizacja uzna, że nie ma dalszej potrzeby następnego przetwarzania. O tym żądaniu i ewentualnym usunięciu danych osobowych będzie sporządzone świadectwo, podając datę żądania, imię wnioskodawcy, opis rozwiązania i zapewnienie, że wymagane dane naprawdę będą usunięte w celu ich dalszego przetwarzania ze wszystkich aktywnych systemów.
 1. 30.    Podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu Denis Čišič jest zobowiązany do dokonania czynności lub wprowadzenia środków ograniczających przetwarzanie takich danych osobowych. Dowodem tego będzie sporządzone świadectwo z datą, imieniem wnioskodawcy oraz opisem rozwiązania w celu ewentualnej kontroli.

 

IV. Sankcje

 1. 1.       Każdy partner lub podmiot w podobnym stosunku prawnym, który naruszy niniejszą dyrektywę, będzie podlegał jednorazowej sankcji w wysokości 1600 PLN.
 2. 2.      Każdy partner umowny lub podmiot w podobnym stosunku prawnym, który wielokrotnie lub szczególnie znacząco narusza niniejszą dyrektywę, podlega karze pieniężnej w wysokości do 8000 PLN.
 3.  3.       Każdy pracownik, który naruszy tę dyrektywę, będzie musiał zapłacić odszkodowanie pracodawcy, któremu spowodował szkodę, za każdy indywidualny przypadek do 4,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia.